1. Bảng giá chữ ký số VIN-CA cấp mới

  • Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

1,320,000

2,750,000

3,080,000

3,300,000

Giá Token

550,000

Miễn Phí

Miễn Phí

Miễn Phí

Tổng thanh toán

1,870,000

2,750,000

3,080,000

3,300,000

Tổng thời hạn sử dụng(Tháng)

12

24

36

48

  • Đối với cá nhân đăng ký mới:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

500.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Giá Token

160.000

160.000

160.000

160.000

Giá trước thuế

660.000

960.000

1.160.000

1.360.000

VAT(10%)

66.000

96.000

116.000

136.000

Tổng Thanh Toán

726.000

1.056.000

1.276.000

1.496.000

Tổng thời hạn sử dung (Tháng)

12

24

36

48

  • Đối với cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

500.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Giá Token

160.000

160.000

160.000

160.000

Giá trước thuế

660.000

960.000

1.160.000

1.360.000

VAT(10%)

66.000

96.000

116.000

136.000

Tổng Thanh Toán

726.000

1.056.000

1.276.000

1.496.000

Tổng thời hạn sử dung (Tháng)

12

24

36

48

  • Đối với HSM tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

Giá trước thuế

5.000.000

6.818.182

7.727.273

VAT(10%)

500,000

681.818

772.727

Tổng thanh toán

5.500.000

7.500.000

8.500.000

Tổng thời hạn sử dụng(Tháng)

12

24

36

 

2. Bảng giá gia hạn chữ ký số VIN-CA

  • Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

 1.120.000

 1.920.000

 2.440.000

 2.800.000

Giá Token

-

-

-

-

Giá trước thuế

 1.120.000

 1.920.000

 2.440.000

 2.800.000

VAT(10%)

112.000

192.000

244.000

280.000

Tổng Thanh Toán

 1.232.000

 2.112.000

 2.684.000

 3.080.000

Tổng thời hạn sử dung (Tháng)

12

24

36

48

  • Đối với cá nhân gia hạn:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

454.545

727.273

810.909

836.364

Giá Token

-

-

-

-

Giá trước thuế

454.545

727.273

810.909

836.364

VAT(10%)

45.455

72.727

81.091

83.636

Tổng Thanh Toán

500.000

800.000

892.000

920.000

Tổng thời hạn sử dung (Tháng)

12

24

36

48

  • Đối với cá nhân thuộc tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Gói cước

01 Năm

02 Năm

03 Năm

04 Năm

Giá Chứng thư số

454.545

727.273

909.091

1.090.909

Giá Token

-

-

-

-

Giá trước thuế

454.545

727.273

909.091

1.090.909

VAT(10%)

45.455

72.727

90.909

109.091

Tổng Thanh Toán

500.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Tổng thời hạn sử dung (Tháng)

12

24

36

48

 

  •  Liên hệ ngay 0911.33.08.09 – 0969.22.11.00 để được tư vấn đăng ký